INFORMACJE DLA AUTORÓW

Prawa autorskie tekstów publikowanych w czasopiśmie należą do autorów. Autorzy są tylko proszeni o zaznaczenie w swoich tekstach ponownie publikowanych w innych miejscach, że miejscem pierwotnej wersji publikacji jest FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne.

 

PRZYGOTOWANIE TEKSTÓW

1.  Przyjmujemy teksty rozpraw i studiów do 1,5 arkusza wydawniczego (60 000 znaków ze spacjami), polemik i głosów w dyskusjach – do 0,5 arkusza (20 000 znaków ze spacjami), recenzji – do 0,4 arkusza (około 16 000 znaków ze spacjami). W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy wyjątki. Należy je uzgodnić wcześniej z zespołem redakcyjnym.

2.  Prosimy autorów o przysyłanie tekstów w edytorze Word 1997–2003, z przypisami dolnymi, a nie końcowymi.

2a.  Do każdego tekstu powinno zostać dołączone streszczenie w jęz. polskim (zamieszczone na początku tekstu) oraz w jęz. angielskim (na końcu tekstu), oraz słowa kluczowe w jęz. angielskim, informacja o afiliacji autora (umieszczona pod imieniem i nazwiskiem autora).

2b.  Pożądane jest dzielenie tekstu na zatytułowane rozdziały.

3. Cytowanie pozycji literatury powinno zostać przygotowane według poniższego schematu:

 

Monografie:

Max Scheler, Problemy socjologii wiedzy, przeł. Stanisław Czerniak et al., PWN, Warszawa 1990, s. 32.

L. Shapiro, Embodied Cognition, Routledge, London 2011.

 

Monografie zbiorowe:

B. Barnes,  D. Bloor,  J. Henry, Scientific Knowledge: A Sociological Analysis, The Althone Press, London 1996. 

S. P. Stich, T. A. Warfield (red.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Mind, Blackwell Publishing, Oxford 2003. 

 

Artykuły w czasopismach:

N. Goodman, What Should Not Be Said about Representation?, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1987–8, t. 46, s. 419–425.

S. Czerniak, Gernota Böhmego idea końca ery baconiańskiej, Filozofia i Nauka, 2013, 1, s. 36–42.

 

Rozprawy w monografiach zbiorowych:

E. Mayr, Die Darwinsche Revolution und die Widerstände gegen die Selektionstheorie, w: J. Herbig, R. Hohlfeld (red.), Die zweite Schöpfung. Geist und Ungeist in der Biologie des 20. Jahrhunderds, Hanser, München 1990, s. 44–70.

A. Clark, D. Chalmers, Umysł rozszerzony, w: M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje, przeł. M. Miłkowski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 342–357.

S. Lawrence, E. Margolis, Concepts, w: S.P. Stich, T.A. Warfield (red.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Mind, Blackwell Publishing, Oxford 2003, s. 190–213.

 

Prace wcześniej cytowane:

A. Clark, D. Chalmers, Umysł rozszerzony, op. cit., s. 342–357.

E. Rosch, Cognitive Representation…, op. cit., s. 200.

 

Odsyłacze do literatury należy umieszczać na jeden ze dwóch sposobów:

 

A) w przypisach dolnych;

B) w zamieszonej na końcu tekstu Bibliografii. W takim przypadku odsyłacze do literatury powinny być umieszczone w tekście według następującego schematu: nazwisko autora, rok wydania, strony, na przykład: (Giere 1988, 25).

Wybrany przez Autora sposób A) lub B) powinien być stosowany konsekwentnie w całym tekście.

C) Bibliografia winna być uporządkowana alfabetycznie, według nazwisk autorów.

4. Elementy tekstu, które Autor pragnie wyróżnić, należy pisać rozstrzelonym drukiem.

5. Tytuły i podtytuły – wypośrodkowane, półgrubą czcionką.

6. Notki (przypisy) – dolne, a nie końcowe.

7. Autorzy proszeni są przygotowanie tekstu do celów peer-blind review, czyli o niezamieszczanie w tekście informacji pozwalających zidentyfikować autora. Dane autora na pierwszej stronie tekstu (imię, nazwisko, afiliacja) zostaną usunięte przez redakcję przed przekazaniem jej recenzentom.

8. Autorzy są ponadto proszeni o ujawnienie wszystkich osób biorących udział w powstawaniu publikacji oraz ewentualnych źródeł powstawania publikacji. To rozwiązanie zastosowane przez redakcję ma zabezpieczać publikacje przed zjawiskiem ghost-writing.

9. Autorzy są też proszeni o złożenie deklaracji, że tekst przysyłany do druku nie jest przedrukiem tekstu wcześniej publikowanego. Deklarację można przesłać pocztą elektroniczną jako skan z własnoręcznym podpisem.

10. Materiały należy przysłać pocztą elektroniczną na adres: filozofiainauka@ifispan.waw.pl

11. Ewentualne diagramy, ryciny i inne formy graficzne znajdujące się w tekstach powinny być czarno-białe (format jpg, rozdzielczość co najmniej 300dpi).

12. Wzory matematyczne powinny być zapisane za pomocą edytora Microsoft Equation 3.0. W razie trudności możliwe są indywidualne negocjacje z redakcją.