INFORMACJE DLA AUTORÓW

Prawa autorskie tekstów publikowanych w czasopiśmie należą do autorów. Autorzy są tylko proszeni o zaznaczenie w swoich tekstach ponownie publikowanych w innych miejscach, że miejscem pierwotnej wersji publikacji jest FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne.

 

PRZYGOTOWANIE TEKSTÓW

1.  Przyjmujemy teksty rozpraw i studiów do 1,5 arkusza wydawniczego (60 000 znaków ze spacjami), polemik i głosów w dyskusjach – do 0,5 arkusza (20 000 znaków ze spacjami), recenzji – do 0,4 arkusza (około 16 000 znaków ze spacjami). W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy wyjątki. Należy je uzgodnić wcześniej z zespołem redakcyjnym.

2.  Prosimy autorów o przysyłanie tekstów w edytorze Word 1997–2003, z przypisami dolnymi, a nie końcowymi.

2a.  Do każdego tekstu powinno zostać dołączone streszczenie w jęz. polskim (zamieszczone na początku tekstu) oraz w jęz. angielskim (na końcu tekstu), oraz słowa kluczowe w jęz. angielskim, informacja o afiliacji autora (umieszczona pod imieniem i nazwiskiem autora).

2b.  Pożądane jest dzielenie tekstu na zatytułowane rozdziały.

3. Cytowanie pozycji literatury powinno zostać przygotowane według poniższego schematu:

 

Monografie:

Max Scheler, Problemy socjologii wiedzy, przeł. Stanisław Czerniak et al., PWN, Warszawa 1990, s. 32.

L. Shapiro, Embodied Cognition, Routledge, London 2011.

 

Monografie zbiorowe:

M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje, przeł. M. Miłkowski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008.

S.P. Stich, T.A. Warfield (red.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Mind, Blackwell Publishing, Oxford 2003.

 

Artykuły w czasopismach:

N. Goodman, What Should Not Be Said about Representation?, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1987–8, t. 46, s. 419–425.

S. Czerniak, Gernota Böhmego idea końca ery baconiańskiej, Filozofia i Nauka, 2013, 1, s. 36–42.

 

Rozprawy w monografiach zbiorowych:

E. Mayr, Die Darwinsche Revolution und die Widerstände gegen die Selektionstheorie, w: J. Herbig, R. Hohlfeld (red.), Die zweite Schöpfung. Geist und Ungeist in der Biologie des 20. Jahrhunderds, Hanser, München 1990, s. 44–70.

A. Clark, D. Chalmers, Umysł rozszerzony, w: M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje, przeł. M. Miłkowski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 342–357.

S. Lawrence, E. Margolis, Concepts, w: S.P. Stich, T.A. Warfield (red.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Mind, Blackwell Publishing, Oxford 2003, s. 190–213.

 

Prace wcześniej cytowane:

A. Clark, D. Chalmers, Umysł rozszerzony, op. cit., s. 342–357.

E. Rosch, Cognitive Representation…, op. cit., s. 200.

 

Odsyłacze do literatury należy umieszczać na jeden ze dwóch sposobów:

 

A) w przypisach dolnych;

B) w zamieszonej na końcu tekstu Bibliografii. W takim przypadku odsyłacze do literatury powinny być umieszczone w tekście według następującego schematu: nazwisko autora, rok wydania, strony, na przykład: (Giere 1988, 25).

Wybrany przez Autora sposób A) lub B) powinien być stosowany konsekwentnie w całym tekście.

C) Bibliografia winna być uporządkowana alfabetycznie, według nazwisk autorów.

4. Elementy tekstu, które Autor pragnie wyróżnić, należy pisać rozstrzelonym drukiem.

5. Tytuły i podtytuły – wypośrodkowane, półgrubą czcionką.

6. Notki (przypisy) – dolne, a nie końcowe.

7. Autorzy proszeni są przygotowanie tekstu do celów peer-blind review, czyli o niezamieszczanie w tekście informacji pozwalających zidentyfikować autora. Dane autora na pierwszej stronie tekstu (imię, nazwisko, afiliacja) zostaną usunięte przez redakcję przed przekazaniem jej recenzentom.

8. Autorzy są ponadto proszeni o ujawnienie wszystkich osób biorących udział w powstawaniu publikacji oraz ewentualnych źródeł powstawania publikacji. To rozwiązanie zastosowane przez redakcję ma zabezpieczać publikacje przed zjawiskiem ghost-writing.

9. Autorzy są też proszeni o złożenie deklaracji, że tekst przysyłany do druku nie jest przedrukiem tekstu wcześniej publikowanego. Deklarację można przesłać pocztą elektroniczną jako skan z własnoręcznym podpisem.

10. Materiały należy przysłać pocztą elektroniczną na adres: filozofiainauka@ifispan.waw.pl

11. Ewentualne diagramy, ryciny i inne formy graficzne znajdujące się w tekstach powinny być czarno-białe (format jpg, rozdzielczość co najmniej 300dpi).

12. Wzory matematyczne powinny być zapisane za pomocą edytora Microsoft Equation 3.0. W razie trudności możliwe są indywidualne negocjacje z redakcją.