ISSN 2300-4711
 
 
FILOZOFIA I NAUKA.
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Zakres tematyczny
W czasopiśmie jest prezentowana filozoficzna problematyka, która ma związki z nauką, a więc :
— problematyka filozoficzna asymilującą wyniki nauki jako przedmiot swych analiz, źródła informacji lub inspiracje, w tym filozofia przyrody, antropologia filozoficzna, filozofia umysłu;
— epistemologia i metodologia;
— dociekania nad filozofią projektowaną jako nauka;
— rozważania nad relacjami pomiędzy nauką a światem życia, rzeczywistością społeczną i kulturą.
 
 
Interdyscyplinarność
Oprócz typowych prac filozoficznych publikujemy także prace łączące wątki stricte filozoficzne z typowo naukowymi. Zamierzenie to ujmuje fakt rozmycia i płynności granic pomiędzy nauką i filozofią.
 
Multiprogramowość
Nie wprowadzamy programowych metafilozoficznych ograniczeń. Czasopismo nie jest forum jednej tylko szkoły filozoficznej. Multiprogramowość jest promowana w czasopiśmie między innymi jako wyraz specyfiki obecnej filozofii.
 
Historia
Czasopismo powstało w roku 2013. Do roku 2015 było wydawane przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Od roku 2016 jest wydawane wspólnie przez  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
 
Czasopismo jest indeksowane w:

ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities Plus),

ICI (Index Copernicus Journals Master List),

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

 

Kontakty

Adres redakcji: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
pokój 105, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Numery telefonów:  603 160 505,

Adres elektroniczny: filozofiainauka@ifispan.waw.pl

Strona internetowa: www.filozofiainauka.ifispan.waw.pl

 

Dostęp

Papierowe egzemplarze czasopisma można kupić (20 złotych — wersja papierowa, 10 złotych – wersja elektroniczna). Zamówienie z adresem należy składać na elektroniczny adres redakcji.

Streszczenia wszystkich opublikowanych w czasopiśmie artykułów są dostępne na stronie internetowej czasopisma (w języku angielskim) w trybie open access, pełne teksty są udostępniane na stronie internetowej  również w trybie open access po czterech miesiącach od momentu ukazania się wersji papierowej.

 

Informujemy, że pełna zawartość wszystkich tomów czasopisma znajduje się w otwartym dostępie na stronie internetowej czasopisma, a angielskie abstrakty są rozpowszechniane w CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz na platformie cyfrowej PAN – Czytelnia Czasopism.  

 

Publikacja jest finansowana ze środków projektu badawczego 11 H 12 0302 81 (w ramach modułu 1.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 

Wersję papierową drukuje: Drukarnia: Elipsa, Warszawa