ISSN 2300-4711 (PAPER)
ISSN 2545-1936  (ONLINE)
 
 
FILOZOFIA I NAUKA.
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Zakres tematyczny
W czasopiśmie jest prezentowana filozoficzna problematyka, która ma związki z nauką, a więc:
— problematyka filozoficzna asymilującą wyniki nauki jako przedmiot swych analiz, źródła informacji lub inspiracje, w tym filozofia przyrody, antropologia filozoficzna, filozofia umysłu;
— epistemologia i metodologia;
— dociekania nad filozofią projektowaną jako nauka;
— rozważania nad relacjami pomiędzy nauką a światem życia, rzeczywistością społeczną i kulturą.
 
 
Interdyscyplinarność
Oprócz typowych prac filozoficznych publikujemy także prace łączące wątki stricte filozoficzne z typowo naukowymi. Zamierzenie to ujmuje fakt rozmycia i płynności granic pomiędzy nauką i filozofią.
 
Multiprogramowość
Nie wprowadzamy programowych metafilozoficznych ograniczeń. Czasopismo nie jest forum jednej tylko szkoły filozoficznej. Multiprogramowość jest promowana w czasopiśmie między innymi jako wyraz specyfiki obecnej filozofii.
 
Historia
Czasopismo powstało w roku 2013. Do roku 2015 było wydawane przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Od roku 2016 jest wydawane wspólnie przez  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
Publikacja w latach 2013-2017 była finansowana ze środków projektu badawczego 11 H 12 0302 81 (w ramach modułu 1.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
 

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ 

Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdycsyplinarne podejmuje kroki w celu realizowania i utrzymania wszystkich standardów etycznych obowiązujących w praktyce publikacyjnej oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu niedopuszczenia do nadużyć i nierzetelności redakcyjnej, wydawniczej i autorskiej.

Przyjęte zasady postępowania obowiązujące redakcję, autorów, recenzentów i wydawców przygotowane zostały w oparciu o wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE) dostępne na stronie internetowej www.publicationethics.org

 
 
Czasopismo jest indeksowane lub/i archiwizowane i udostępniane w:
 

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

EBSCO

ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities Plus)

PAN Czytelnia Czasopism

Bilioteka Narodowa (Warszawa)

 

Według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa z roku 2019 za publikację w czasopiśmie FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne przyznaje się 20 punktów.

 

Kontakty

Adres redakcji: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
pokój 104, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Numer telefonu:  603 160 505

Adres elektroniczny: filozofiainauka@ifispan.waw.pl

Strona internetowa: www.filozofiainauka.ifispan.waw.pl


 

 

 

Dostęp

Cała zawartość czasopisma jest dostępna na licencji Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Pełne teksty wszystkich opublikowanych w czasopiśmie artykułów są dostępne  na stronie internetowej czasopisma. Oddzielnie są udostępnęniane na tej stronie streszczenia publikowanych tekstów – w języku polskim oraz angielskim oraz poszczególne tomy w formie e-booków.

Ponadto pełna zawartość wszystkich tomów czasopisma znajduje się w otwartym dostępie na na platformie EBSCO oraz na platformie cyfrowej PAN – Czytelnia Czasopism,  a angielskie abstrakty są rozpowszechniane w CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

 

Wersję papierową drukuje: Drukarnia: Elipsa, Warszawa

 


 

INICJATYWY

 

STAŁY BLOK TEMATYCZNY: POLSCY MYŚLICIELE O NAUCE

 

Otwieramy w FiN stały blok tematyczny POLSCY MYŚLICIELE O NAUCE. Pragniemy w nim publikować analizy, interpretacje itp. poglądów polskich intelektualistów o nauce – bądź poglądów stricte filozoficznych, bądź dla filozofii istotnych. Ponadto blok będzie prezentował teoretyczne konstrukcje tych filozofów – dawnych prekursorów naturalizmu – którzy angażowali naukę do swych koncepcji.

Formy i struktury tekstów w bloku są dowolne. Mogą to być między innymi analizy krytyczne i teksty polemiczne, opracowania wątków twórczości poszczególnych intelektualistów lub ich grup.

 

Idea bloku absolutnie nie jest sprowokowana aktualną sytuacją polityczną. Chodzi nam o przywołanie zapomnianych, a ciągle wartościowych polskich dokonań, choćby mogących inicjować polemiki, wzbogacających aktualną myśl poprzez krytyczne oceny dawnych itp.  

Uderzające jest, w jak małym stopniu filozofowie polscy odwołują się obecnie do dokonań kolegów poprzednich generacji, a zapatrzeni są, często bez reszty, w prace filozofów zachodnioeuropejskich i ze Stanów Zjednoczonych, także w koncepcje miałkie, wtórne i często małowartościowe. Jest to differentia specifica współczesnego polskiego filozofowania.  Wystarczy przywołać i porównać prace filozofów niemieckich, którzy często dyskutują głównie ze współczesnymi filozofami niemieckimi, prace filozofów francuskich ograniczających swoje konteksty rozważań do dokonań francuskich, Rosjan przywołujących przede wszystkim filozofów rosyjskich lub Amerykanów często całkowicie ignorujących filozofię nieamerykańską. Polskie filozofowanie stanowi na tym tle ewidentny i stale pogłębiający się dysonans.

W żaden sposób nie propagujemy idei filozofii narodowych, i z całą mocą odrzucamy wszelki nacjonalizm w filozofii. Filozofia jest z gruntu przedsięwzięciem uniwersalistycznym, jednak rodzi się i trwa w konkretnych środowiskach intelektualnych, szkołach, a także społecznych uwarunkowaniach. Wyrywanie filozofowania z jego naturalnego usytuowania jest – nie wdając się w rozważanie czynników – szkodliwe i okaleczające.

 

Koordynatorką bloku jest dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska (Instytut Filozofii, UMCS). Uprzejmie prosimy o kontaktowanie się z nią w sprawach dotyczących bloku na adres emailowy: Mariola Kuszyk-Bytniewska <mkuszyk@umcs.lublin.pl> 

 

Warszawa, listopad 2017.